Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

İçtihatAra olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, İçtihatAra ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, İçtihatAra tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. İçtihatAra'nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, İçtihatAra hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Araştırma amacıyla, sizden anket doldurmanızı isteyebiliriz, ancak bu anketleri yanıtlamak zorunda değilsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz, İçtihatAra tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, İçtihatAra tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, İçtihatAra'nın ve İçtihatAra ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İçtihatAra'nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; İçtihatAra tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, İçtihatAra tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, İçtihatAra'nın ve İçtihatAra ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İçtihatAra'nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda İçtihatAra tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda İçtihatAra'nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle İçtihatAra'ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak İçtihatAra'ya iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede İçtihatAra'ya 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi İçtihatAra'ya daha önce bildirilen ve İçtihatAra'nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle support@ictihatara.com adresine iletebilirsiniz.